Benefits

Ano Ang Coverage Ng JUANLIFE?

ACCIDENTAL DEATH

Maaaring makakuha ng benepisyo mula JUANLIFE, sa di inaasahang pagpanaw dulot ng aksidente, o dulot ng kalamidad. Anuman ang mangyari, gawing mas panatag ang mga mahal mo sa buhay with our Accidental Death Coverage.

PERMANENT DISABLEMENT

Sa pagtamo ng kapansanan dulot ng aksidente o sakuna, kaagapay mo ang JUANLIFE sa aming Permanent Disability & Dismemberment coverage na makakatulong sa ’yo upang maka-recover.

MEDICAL REIMBURSEMENT

Matutulungan ka rin ng JUANLIFE sa mga aksidenteng di saklaw ng Permanent Disability & Dismemberment Coverage. Sa aming Medical Reimbursement, mas mapapagaan ang iyong gastusin sa paggamot sa ospital.

FULL POLICY TERMS AND CONDITIONS

Mariing basahing mabuti at buo ang coverage.

To move up in life, you must always be prepared. Handa ka na bang isiguro ang kapakanan at kaligtasan mo at ng iyong pamilya? Halika na’t alamin kung paano mo mabibigyan ng dagdag-suporta ang iyong mga mahal sa buhay, at pati na rin sa mga empleyado ng iyong maliit na negosyo!

With JUANLIFE, meron ka nang matatakbuhan sa mga oras na di mo inaasahan.

Magkakaroon ka na ng kalidad na proteksyon: pumili lamang ng insurance sa abot-kayang halagang P300 o P500.

COVERAGE

PHP 300
ANNUAL PREMIUM

PHP 500
ANNUAL PREMIUM

Accidental Death150,000250,000
Permanent Disablement*Maximum of 150,000Maximum of 250,000
Medical Reimbursement
(5% of coverage)
Maximum of 7,500Maximum of 12,500

TERMS AND CONDITIONS

 1. Insured shall be the registered applicant for JuanLife Personal Accident Insurance.
 2. Insured should be Filipino citizens ages 7 to 60 years old.
 3. Each Insured can avail of a maximum of three (3) JuanLife insurance policies for themselves every year.
 4. The JuanLife Personal Accident Insurance is valid for one (1) year from date of activation.
 5. JuanLife shall only be valid once activated via SMS or via the JuanLife website.
 6. Beneficiaries must be the LEGAL heirs of the insured.
  • For insured who are single, beneficiaries shall be the parents or siblings
  • For insured who are married, beneficiaries shall be the LEGAL spouse or children
 7. Coverage are Accidental Death, Permanent Disablement only.
 8. The Medical Reimbursement benefit covers medical expenses with supporting receipts related to accidents covered under the JuanLife Personal Accident Policy. This benefit can only be claimed once during the year of coverage.
 9. The benefit of the insureds who are engaged in hazardous occupation shall be reduced to 10% should the accident happen during the performance of their job or duty as such.
 10. Accidents that happened in other countries are covered.
 11. In cases of multiple claims, the maximum amount shall be the coverage for accidental death.
 12. LEGAL names of the insured and their beneficiaries, as well as other data submitted MUST be accurate for the insurance to be valid.
TERMS AND CONDITIONS (IN FILIPINO)
 1. Ang insured ay dapat nakarehistrong aplikante sa JUANLIFE Personal Accident Insurance.
 2. Ang insured ay dapat 7 hanggang 60 taong gulang.
 3. Ang mga insured ay maaaring kumuha ng hanggang sa tatlong (3) insurance policy para sa sarili sa loob ng isang taon.
 4. Ang JUANLIFE Personal Accident Insurance ay may bisa hanggang isang (1) taon from the date na in-activate ito.
 5. Ang JUANLIFE policy mo ay may bisa lamang kapag na-activate na sa pamamagitan ng SMS o sa aming official JuanLife website.
 6. Ang beneficiary ng insured ay mga LEGAL na tagapagmana lamang.
  • Para sa insured na single, beneficiaries ay ang magulang o kapatid.
  • Para sa insured na kasal, ang beneficiary ay ang LEGAL na asawa o mga anak.
 7. Ang coverage ng policy ay para sa Accidental Death, Permanent Disablement lamang.
 8. Ang benefit ng (medical reimbursement) na nagco-cover ng gastusin sa pagpapagamot na di sakop sa Permanent Disability and Dismemberment coverage. Ang benefit na ito ay puwedeng gamitin ng isang beses sa taon na valid ang coverage.
 9. Ang benepisyo ng mga insured na may mapanganib na trabaho o hazardous occupations ay magiging 10% lamang kung ang aksidente ay mangyayari habang ginagampanan nila ang kanilang trabaho o tungkulin.
 10. Sakop ang mga aksidente na nangyari sa ibang bansa.
 11. Maaring mag-claim ng benepisyo ilang beses sa isang taon subalit ang maximum na benepisyong pwedeng makuha ay ang coverage para sa accidental death.
 12. Kailangan gamitin ang LEGAL na pangalan ng insured, pati ng mga beneficiaries para maging valid ang insurance.

COVERAGE

INCLUSIONS

EXCLUSIONS

Accidental Death (Biglang Pagkamatay)
This policy covers death caused by or happening through the following:

 • Accident (subject to the list exclusions).

 • Death caused by acts of nature such as earthquake, volcanic eruption, tidal wave.

 • Death caused by motorcycling accident.


This policy does not cover the following:


 1. Death or disablement caused by or that happened through:


  • War, invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, military or usurped power, riots, strike, military or popular uprising.

  • Suicide or attempted suicide,

  • Insured is under the influence of alcohol or illegal drugs.


 2. Death or disablement that occurred while the insured is travelling in an aircraft that is not licensed for passenger service and is not operated by a commercial airline.

 3. Death or disablement as a result of the insured engaging in risky activities: racing of all kinds, mountaineering, football, polo, hockey, winter sports, or yachting.

 4. Death or disablement due to murder and assault.

 5. People who have the following pre-existing medical conditions: Total Blindness, Total Deafness, Skull or Spinal Injuries, Infirmities and Diseases of the Brain, Heart, Liver, Lungs or Chest if the Lungs are affected, Chronic Diseases.Permanent DisablementPhp 100% Coverage for:

 • Loss of two limbs

 • Loss of both hands

 • Loss of all fingers and both thumbs

 • Total loss of sight of both eyes

 • Injuries resulting in being permanently bedridden

 • Any other injury causing permanent total dismemberment


Php 70% Coverage for:

 • Loss of arm at or above elbow


Php 60% Coverage for:

 • Loss of arm between elbow and wrist

 • Loss of leg at or above knee


Php 50% Coverage for:

 • Loss of hand

 • Loss of one foot

 • Loss of sight on one eye

 • Loss of hearing of both ears


Medical Reimbursement
Injuries resulting from an accident that are not covered above, including animal bites.

COVERAGE

INCLUSIONS

EXCLUSIONS

Accidental Death (Biglang Pagkamatay)
Ang covered ng JUANLIFE ay ang pagkamatay mula sa mga sumunusod na dahilan:

 • Aksidente (na hindi kasama sa listahan sa exclusions).

 • Pagkamatay dahil sa natural disasters tulad ng earthquake (lindol), volcanic eruption (pagsabog ng bulkan), or tidal wave (alon).

 • Pagkamatay dahil sa aksidente habang nakasakay sa motorsiklo.


Hindi kasama sa policy na ito ang mga sumusunod:


 1. Pagkamatay o disablement dahil sa:


  • War (giyera), invasion (pagsalakay ng ibang bansa), act of foreign enemy (pagatake ng ibang bansa), hostilities, civil war, rebellion (pagrerebelde), revolution (rebolusyon), insurrection, mutiny, military or usurped power, riots, strike, military, or popular uprising,

  • Suicide or attempted suicide (nagpakamatay o sinubukang magpakamatay),

  • Kapag ang Insured ay nakainom or naka-droga.


 2. Ang insured ay nakasakay sa hindi lisensyadong eroplano at hindi operated ng commercial airline.

 3. Ang insured ay namatay o nabalian dahil nag-engage sa isang extreme activity (lahat ng klase ng racing, mountaineering, football, polo, hockey, winter sports, or yachting/boating).

 4. Pinsala dulot ng murder (sadyang pagpaslang) o kasugatang dulot ng assault (sadyang pananakit).

 5. Sinumang may mga sumusunod na kundisyon: Total Blindness (Kabuuang Pagkabulag), Total Deafness (Kabuuang Pagkabingi), Skull or Spinal Injuries (Kasugatan Sa Bungo o Gulugod), Mga Kundisyon Sa Utak, Puso, Atay, Baga o Dibdib Kung Apektado Ang Baga, at anumang Chronic o Pangmatagalang Kundisyon.Permanent Disablement (Panghabambuhay na Kapansanan)Php 100% Coverage for:

 • Pagkawala ng dalawang paa.

 • Pagkawala ng parehong kamay.

 • Pagkawala ng lahat ng daliri o dalawang hinlalaki.

 • Buong pagkawala ng paningin sa parehong mata.

 • Pinsala sa katawan na magdudulot ng permanenteng pagkakaratay.

 • Iba pang pinsala sa katawan na magdudulot ng permanenteng kapansanan.


Php 70% Coverage for:

 • Pagkakawala ng braso mula sa siko or sa taas ng siko.


Php 60% Coverage for:

 • Pagkawala ng braso sa pagitan ng siko at pulso.

 • Pagkakawala ng hita mula tuhod o taas ng tuhod.Php 50% Coverage for:

 • Pagkakawala ng isang kamay.

 • Pagkawala ng isang paa.

 • Pagkawala ng paningin sa isang mata.

 • Kawalan ng pandinig sa parehong tainga.


Medikal Na Reimbursement (5% ng coverage)
Anumang aksidental na kasugatang hindi nabanggit sa itaas, kabilang ang kagat ng hayop.

EXCLUSIONS

This policy does not cover the following:


 1. Death or disablement caused by or that happened through:


  • War, invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, military or usurped power, riots, strike, military or popular uprising.

  • Suicide or attempted suicide,

  • Insured is under the influence of alcohol or illegal drugs.


 2. Death or disablement that occurred while the insured is travelling in an aircraft that is not licensed for passenger service and is not operated by a commercial airline.

 3. Death or disablement as a result of the insured engaging in risky activities: racing of all kinds, mountaineering, football, polo, hockey, winter sports, or yachting.

 4. Death or disablement due to murder and assault.

 5. People who have the following pre-existing medical conditions: Total Blindness, Total Deafness, Skull or Spinal Injuries, Infirmities and Diseases of the Brain, Heart, Liver, Lungs or Chest if the Lungs are affected, Chronic Diseases.MGA KASAMA AT 'DI KASAMA SA POLICY

COVERAGE

INCLUSIONS

EXCLUSIONS

Accidental Death (Biglang Pagkamatay)
Ang covered ng JUANLIFE ay ang pagkamatay mula sa mga sumunusod na dahilan:

 • Aksidente (na hindi kasama sa listahan sa exclusions).

 • Pagkamatay dahil sa natural disasters tulad ng earthquake (lindol), volcanic eruption (pagsabog ng bulkan), or tidal wave (alon).

 • Pagkamatay dahil sa aksidente habang nakasakay sa motorsiklo.


Hindi kasama sa policy na ito ang mga sumusunod:


 1. Pagkamatay o disablement dahil sa:


  • War (giyera), invasion (pagsalakay ng ibang bansa), act of foreign enemy (pagatake ng ibang bansa), hostilities, civil war, rebellion (pagrerebelde), revolution (rebolusyon), insurrection, mutiny, military or usurped power, riots, strike, military, or popular uprising,

  • Suicide or attempted suicide (nagpakamatay o sinubukang magpakamatay),

  • Kapag ang Insured ay nakainom or naka-droga.


 2. Ang insured ay nakasakay sa hindi lisensyadong eroplano at hindi operated ng commercial airline.

 3. Ang insured ay namatay o nabalian dahil nag-engage sa isang extreme activity (lahat ng klase ng racing, mountaineering, football, polo, hockey, winter sports, or yachting/boating).

 4. Pinsala dulot ng murder (sadyang pagpaslang) o kasugatang dulot ng assault (sadyang pananakit).

 5. Sinumang may mga sumusunod na kundisyon: Total Blindness (Kabuuang Pagkabulag), Total Deafness (Kabuuang Pagkabingi), Skull or Spinal Injuries (Kasugatan Sa Bungo o Gulugod), Mga Kundisyon Sa Utak, Puso, Atay, Baga o Dibdib Kung Apektado Ang Baga, at anumang Chronic o Pangmatagalang Kundisyon.Permanent Disablement (Panghabambuhay na Kapansanan)Php 100% Coverage for:

 • Pagkawala ng dalawang paa.

 • Pagkawala ng parehong kamay.

 • Pagkawala ng lahat ng daliri o dalawang hinlalaki.

 • Buong pagkawala ng paningin sa parehong mata.

 • Pinsala sa katawan na magdudulot ng permanenteng pagkakaratay.

 • Iba pang pinsala sa katawan na magdudulot ng permanenteng kapansanan.


Php 70% Coverage for:

 • Pagkakawala ng braso mula sa siko or sa taas ng siko.


Php 60% Coverage for:

 • Pagkawala ng braso sa pagitan ng siko at pulso.

 • Pagkakawala ng hita mula tuhod o taas ng tuhod.Php 50% Coverage for:

 • Pagkakawala ng isang kamay.

 • Pagkawala ng isang paa.

 • Pagkawala ng paningin sa isang mata.

 • Kawalan ng pandinig sa parehong tainga.


Medikal Na Reimbursement (5% ng coverage)
Anumang aksidental na kasugatang hindi nabanggit sa itaas, kabilang ang kagat ng hayop.

 

 

MGA KASAMA AT 'DI KASAMA SA POLICY (IN FILIPINO)

List of Hazardous Occupations

 1. All military and police personnel and officers,
 2. Barangay officials/tanod,
 3. Professional entertainers & athletes,
 4. Duties involving heavy manual work,
 5. Acrobats, asylums, attendants, automobile racing drivers, aviators, boilermen, butchers, caddies, carpenters, construction workers, customs personnels, detectives, divers, electricians, explosive makers, farmers, firemen, fishermen, handlers or custodians, masons, miners, outdoor painters, professional referees, racehorse trainers, jockey, sailors, secret service personnels, security guards, ship’s crews, steeplejacks, stevedores, traffic aides, underground workers, welders, wood carvers, tinsmiths, auto mechanics, window cleaners & wood working machinists.

PAANO MAG-FILE NG CLAIM?

 1. Ang taga-ayos o taga-facilitate ng iyong claims ay ang Agile Insurance Agency and Business Technologies, Inc.

 2. Pagkatapos ng aksidente, ipagbigay alam ang aksidente sa Claims Officer ng Agile. Maaaring tawagan ang Agile sa 8584-7598, i-email sa claims@juanlife.com.ph, o i-message sa kanilang website.

 3. Ipasa ang mga sumusunod na requirements sa Agile, sa kanilang opisina sa Unit 2107 Antel Global Corporate Center, #3 Julia Vargas Avenue, Barangay San Antonio, Ortigas Center, Pasig City, Philippines 1605.

  ACCIDENTAL DEATHPERMANENT DISABLEMENTMEDICAL REIMBURSEMENT
  Accomplished Claims Form Accomplished Claims FormAccomplished Claims Form
  Incident Report / Notarized AffidavitIncident Report / Notarized AffidavitIncident Report
  Copy of Medical CertificateCopy of Medical CertificateCopy of Medical Certificate
  Copy of Death CertificatePictures of insured's injuryCopy of official receipts of medical expenses
  Copy of Birth Certificate (assured)Copy of valid ID (assured)Pictures of insured's injury
  Copy of Birth Certificate (beneficiary)Copy of valid ID (assured)
  Copy of Marriage Certificate ( if married)
  Copy of valid ID (assured)
  Copy of valid ID with three specimen signature (beneficiary)

 4. Kapag nasubmit ng claimant ang lahat ng required at valid documents, matatanggap niya ang kanyang benepisyo within the processing period.

  Nature of Claim
  Processing Period
  Accidental Death
  20 days
  Permanent Disablement
  10 days
  Medical Reimbursement
  10 days
 5. Kung ang insured ay namatay sa aksidente, ang kanyang designated legal beneficiary ang makakatanggap ng benepisyo. Kung ang insured ay nakaranas ng kapansanan, ang benepisyo ay matatanggap ng insured.

 6. Ang policy na ito ay mapapawalang bisa kapag napatunayang ang claims at ang mga dokumentong isinumite ay hindi totoo o hindi legal.

  Para sa mga karagdagang tanong o impormasyon, maaaring tumawag sa 8584-7598 o mag-email sa claims@juanlife.com.ph. Upang mas mabilis na makatanggap ng sagot, mag-message during our business hours mula 9am hanggang 5pm.

PAANO MAG-FILE NG CLAIM?

 1. Ang taga-ayos o taga-facilitate ng iyong claims ay ang Agile Insurance Agency and Business Technologies, Inc.

 2. Pagkatapos ng aksidente, ipagbigay alam ang aksidente sa Claims Officer ng Agile. Maaaring tawagan ang Agile sa 8584-7598, i-email sa claims@juanlife.com.ph, o i-message sa kanilang website.

 3. Ipasa ang mga sumusunod na requirements sa Agile, sa kanilang opisina sa Unit 2107 Antel Global Corporate Center, #3 Julia Vargas Avenue, Barangay San Antonio, Ortigas Center, Pasig City, Philippines 1605.

  ACCIDENTAL DEATHPERMANENT DISABLEMENTMEDICAL REIMBURSEMENT
  Accomplished Claims Form Accomplished Claims FormAccomplished Claims Form
  Incident Report / Notarized AffidavitIncident Report / Notarized AffidavitIncident Report
  Copy of Medical CertificateCopy of Medical CertificateCopy of Medical Certificate
  Copy of Death CertificatePictures of insured's injuryCopy of official receipts of medical expenses
  Copy of Birth Certificate (assured)Copy of valid ID (assured)Pictures of insured's injury
  Copy of Birth Certificate (beneficiary)Copy of valid ID (assured)
  Copy of Marriage Certificate ( if married)
  Copy of valid ID (assured)
  Copy of valid ID with three specimen signature (beneficiary)

 4. Kapag nasubmit ng claimant ang lahat ng required at valid documents, matatanggap niya ang kanyang benepisyo within the processing period.

  Nature of Claim
  Processing Period
  Accidental Death
  20 days
  Permanent Disablement
  10 days
  Medical Reimbursement
  10 days
 5. Kung ang insured ay namatay sa aksidente, ang kanyang designated legal beneficiary ang makakatanggap ng benepisyo. Kung ang insured ay nakaranas ng kapansanan, ang benepisyo ay matatanggap ng insured.

 6. Ang policy na ito ay mapapawalang bisa kapag napatunayang ang claims at ang mga dokumentong isinumite ay hindi totoo o hindi legal.

  Para sa mga karagdagang tanong o impormasyon, maaaring tumawag sa 8584-7598 o mag-email sa claims@juanlife.com.ph. Upang mas mabilis na makatanggap ng sagot, mag-message during our business hours mula 9am hanggang 5pm.

© JUANLIFE Personal Accident Insurance 2019, All Rights Reserved

© JUANLIFE Personal Accident Insurance

2020, All Rights Reserved

(02) 8 584 7598
Globe: 0917 624 9181
Smart: 0919 075 0698

JuanLifePhilippinesOfficial

JuanLifePhilippines

JuanLife TV

JuanLifePh

WeCare@juanlife.com.ph